Privacyverklaring

SieTec over bescherming van gegevens

 

Wij zijn verheugd met uw belangstelling voor onze onderneming en onze producten en services. Wij willen graag dat u zich bij ons veilig voelt als het gaat om de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is, vooral wat betreft de toekomst van op internet gebaseerde zakelijke modellen en de ontwikkeling van een op internet gebaseerde economie, van essentieel belang. Met deze privacyverklaring laten wij zien dat wij de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer zeer belangrijk vinden.

 

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverleners zijn door ons verplicht tot geheimhouding en dienen zich te houden aan de bepalingen in de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens, de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante bepalingen inzake de bescherming van gegevens.

 

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en leven de bepalingen in de wetten op de bescherming van gegevens nauwkeurig na.

 

Toelichting: “Persoonsgegevens” zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit betreft bijvoorbeeld uw naam, adres, contactgegevens, gebruikersnaam, IP-adres, foto- en video-opnamen, locatiegegevens, enz.

 

In de volgende verklaring leest u hoe wij deze bescherming willen garanderen.

 

Gebruik en overdracht van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u via onze website of op een andere manier aan ons doorgeeft, gebruiken wij om met u te corresponderen en worden verzameld, verwerkt en opgeslagen voor de doelen waarvoor u ons de gegevens ter beschikking hebt gesteld. Wij gebruiken deze gegevens bovendien om onze databases bij te werken en, voor zover wettelijk is toegestaan, om u van tijd tot tijd aanbiedingen te doen of te informeren over nieuwe producten, services en andere eventueel voor u interessante diensten. U kunt dit gebruik van uw gegevens op elk moment stopzetten door een e-mail naar administratie@sietec.nl  te sturen.

 

Indien nodig dragen wij de gegevens ook over aan ondernemingen, dienstverleners of andere derden die met SieTec verbonden zijn. Dit kan nodig zijn om een door u gewenste service of transactie uit te voeren, zoals het afhandelen van bestellingen, het uitvoeren van

 

aanmeldingen voor evenementen en seminars, ten behoeve van de klantenservice of om u te informeren over services of producten. Bij de overdracht van persoonsgegevens aan derden beperken wij ons tot de informatie die nodig is om de betreffende services te kunnen uitvoeren.

 

De betreffende derde mag deze persoonsgegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van de gevraagde dienst of benodigde transactie, die in onze opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij verplichten wij de dienstverlener, meestal in een verwerkersovereenkomst, zich te houden aan de wetten op de bescherming van gegevens.

 

Wij zullen uw door ons verzamelde persoonsgegevens nooit voor andere externe (marketing)doeleinden aan derden overdragen, verkopen of op andere wijze ter beschikking stellen.

 

Aanmelding voor seminars of events

Wij gebruiken uw persoonsgegevens die u ons bij uw aanmelding voor een seminar of evenement verstrekt voor de organisatie en uitvoering van de geboekte seminars.

Informatie over de verwerking van uw gegevens voor seminars vindt u hier.

 

Gebruik van SharePoint en Remote Services

Wij maken gebruik van SharePoint en Remote Services. Indien u als klant hier gebruik van maakt krijgt u een door uzelf gekozen inlognaam, een geldig e-mailadres en een wachtwoord. Deze gegevens zijn nodig om SharePoint of de Remote Service te gebruiken.

 

U kunt uw gebruikersaccount laten verwijden door een e-mailbericht te sturen naar adminstratie@sietec.nl. Eventuele berichten die u in de community hebt geplaatst, blijven na het verwijderen van uw gebruikersaccount op het forum staan om de context van een discussie te behouden.

 

Wij verzoeken u er begrip voor te hebben dat wij een identiteitsbewijs nodig hebben als u informatie aanvraagt over de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de registratie voor SharePoint en Remote Services vindt u hier.

 

Relatiebeheer (CRM)

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens die u als klant (bijv. persoonlijk, op beurzen, bij enquêtes, telefonisch, enz.) ter beschikking stelt, vindt u hier.

 

 

Offerteaanvragen/verwerken van opdrachten

De persoonsgegevens die u in het kader van offerteaanvragen, verwerken van opdrachten,  verwerking van licenties, configuratie enz. ter beschikking stelt, gebruiken wij om de betreffende zakelijke transacties met u af te handelen.

Informatie over de verwerking van uw gegevens in het kader van de afhandeling van deze zakelijke transacties vindt u hier.

 

Leveranciersmanagement/verwerken van bestellingen

De persoonsgegevens die u in het kader van de verwerking van bestellingen ter beschikking stelt, gebruiken wij om de betreffende zakelijke transacties met u af te handelen.

Informatie over de verwerking van uw gegevens in het kader van het leveranciersmanagement of de afhandeling van deze zakelijke transacties vindt u hier.

 

Sollicitatiegegevens

Uw persoonsgegevens die u ons in het kader van uw sollicitatie verstrekt, worden verzameld, verwerkt en opgeslagen om met u te corresponderen en uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze procedure voor het selecteren van personeel.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het sollicitatieproces vindt u hier.

 

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies via onze internetpagina.

 

Social Media / sociale netwerken / externe links

Wij gebruiken op onze website geen automatisch geactiveerde plug-ins van sociale netwerken. Onze buttons naar sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube zijn echte links die naar de betreffende pagina’s van de aanbieder verwijzen. Als u op deze links klikt, wordt u naar de pagina’s van het betreffende sociale netwerk gebracht.

Dan is de daar vermelde informatie over de bescherming van gegevens van toepassing. Dit geldt ook voor links naar internetpagina’s van andere derden .

 

Aanvullende opmerkingen over het gebruik en doorgeven van persoonsgegevens

Op bevel van de rechter of overheid kan SieTec gedwongen zijn uw gegevens en bijbehorende informatie openbaar te maken. Wij behouden ons bovendien het recht voor uw gegevens te gebruiken om juridische claims te staven of om ons te verdedigen tegen juridische claims. Om onrechtmatige handelingen, pogingen tot bedrog of handelingen in strijd met de gebruiksvoorwaarden van SieTec vast te stellen en te bestrijden, behouden wij ons bovendien het recht voor om in overeenstemming met geldende wetgeving persoonsgegevens en andere gegevens op te slaan en door te geven.

 

Veilig communiceren op internet

Wij zetten ons ervoor in om uw persoonsgegevens via technische en organisatorische maatregelen zodanig door te geven en op te slaan dat zij voor derden niet toegankelijk zijn.

 

In het algemeen is internet echter een onveilig medium. Anders dan bijvoorbeeld bij een telefoonlijn zijn gegevens die via internet worden doorgegeven gemakkelijker door onbevoegde derden af te luisteren, op te slaan of zelfs te veranderen. Om er zeker van te zijn dat de communicatie met u veilig is, maken wij voor onze website gebruik van een AES 2048-bits SSL/TLS-versleuteling. Volgens de huidige stand van kennis kan de door ons gebruikte versleuteling als veilig worden beschouwd. Dit veiligheidsniveau is beschikbaar voor besturingssystemen en browsers van de nieuwste generatie. Om deze hoogwaardige versleuteling te gebruiken, kan het nodig zijn uw besturingssysteem en de browser op uw PC te updaten.

 

Als de communicatie via e-mail niet is versleuteld, kunnen wij de volledige veiligheid van de gegevens niet garanderen.

 

Bijwerken van deze privacyverklaring

Zodra SieTec nieuwe diensten introduceert, internetprocessen verandert of als de wettelijke eisen of beveiligingstechnieken voor internet en IT zich verder ontwikkelen, wordt deze privacyverklaring bijgewerkt. Daarom behouden wij ons het recht voor om de verklaring indien nodig te veranderen of aan te vullen. De meest recente versie van de privacyverklaring vindt u op onze website onderaan iedere pagina onder “privacy”.

 

Recht op informatie / wijziging of verwijdering persoonsgegevens

Als u vragen hebt over uw privacy die in deze verklaring niet worden beantwoord of als u hierover meer informatie wilt, neem dan contact met ons op.

 

Als u het niet meer eens bent met het opslaan van uw persoonsgegevens of als deze niet meer kloppen, zullen wij deze op uw verzoek in het kader van de wettelijke bepalingen corrigeren, blokkeren of verwijderen. Op verzoek zenden wij u informatie over de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen. Neem daartoe contact op met:

 

SieTec Industrial Automation B.V.

Rooseveltlaan 8b

4536 GZ  Terneuzen

Tel. +31 115 788101

administratie@sietec.nl

 

 

Wij verzoeken u er begrip voor te hebben dat wij een identiteitsbewijs nodig hebben als u informatie aanvraagt over de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen.

De wettelijk vereiste informatie voor het verzamelen van uw persoonsgegevens (volgens artikel 13 en 14 AVG) vindt u contextueel hierboven in deze webprivacyverklaring of hier samengevat.

 

Belast met de bescherming van de gegevens

Als u algemene vragen heeft over het verzamelen, verwerken en het gebruik van persoonsgegevens door ons, en voor algemene informatie over het onderwerp privacy bij

SieTec, kunt u contact opnemen met:

 

SieTec Industrial Automation B.V.

Afdeling Administratie

Rooseveltlaan 8b

4536 GZ  Terneuzen

Tel. +31 115 788101

administratie@sietec.nl

 

Verantwoordelijke in de zin van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Nederlandse handelsmaatschappij:

SieTec Industrial Automation B.V.

Rooseveltlaan 8b

4536 GZ  Terneuzen

Tel. +31 115 788101

ronald@sietec.nl

 

Stand: 13 juni 2018